Doprava zdarma od 2000Kč

Odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele


1.1. Odstoupení od Smlouvy se řídí §§ 1829-1837 občanského zákoníku.

1.2. Spotřebitel má v případě uzavření Smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího, tj. prostřednictvím E-shopu či jiného prostředku komunikace na dálku, s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě koupě Zboží pak do 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

1.3. Je-li předmětem Smlouvy koupě několika kusů Zboží v rámci jedné Objednávky, nebo Zboží sestávajícího z více položek, které budou dodány samostatně, je počátek běhu 14denní lhůty stanoven ke dni dodání posledního kusu Zboží, popřípadě dodání poslední položky či části Zboží. V případě pravidelné dodávky Zboží po určitou dobu, započne 14denní lhůta běžet dnem první dodávky.

1.4. Odstoupení od Smlouvy oznámí Spotřebitel E-shopu písemně na adresu provozovny E-shopu nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@smoketown.cz Vzor pro odstoupení od Smlouvy pod názvem “Oznámení o odstoupení od smlouvy o koupi zboží” se nachází na Webovém portálu Prodávajícího https://www.smoketown.cz/media/14/3/43-.pdf.

1.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něj obdržel.

1.6. E-shop vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, totožným způsobem. V případě, že s tím Spotřebitel souhlasí, vrátí mu E-shop přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pod podmínkou, že tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

1.7. Pokud se Spotřebitel a Prodávající nedohodnou jinak, je Spotřebitel povinen vrátit Zboží prostřednictvím nejlevnějšího způsobu dopravy, který Prodávající nabízí. Pokud tak neučiní, tj. zvolí si nákladnější způsob doručení Zboží, Prodávající mu není povinen vrátit náklady na přepravu v plné výši. Prodávající se zavazuje Spotřebiteli vrátit náklady spojené s doručením Zboží pouze ve výši ceny za nejlevnější způsob dopravy, který nabízí.

1.8. Prodávající není v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky, než obdrží předmětné Zboží, popřípadě dokud mu Spotřebitel neprokáže, že Zboží odeslal zpět.

1.9. Spotřebitel Prodávajícímu vrátí Zboží v původním obalu, je-li to možné a ve stavu, který odpovídá tomu, že se pouze seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je uvedeno v předchozí větě. Prodávající může Spotřebiteli vrátit částku poníženou o náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

1.10. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

Cena Zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

dodání alkoholických nápojů, jejichž Cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

Zboží bylo vyrobeno podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

Zboží podléhá rychlé zkáze, Zboží s krátkou dobou spotřeby, Zboží bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

neodkladná oprava nebo údržba, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost, to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

dodání Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,

dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

přeprava Zboží, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

Smlouva uzavíraná na základě veřejné dražby podle jiného zákona, u které může být Spotřebitel fyzicky přítomen,

dodávka obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

E-shopKontaktO násObchodní podmínkyTipy a trikyVelkoobchodOchrana osobních údajůOznámení o odstoupení od smlouvyPlatební a dopravní podmínkyReklamační řád
Pondělí až pátek 12:00 - 18:00
Prodejna
Otevírací doba

!Pozor!
Dne 24.4.2024 bude na obchodě ZAVŘENO !

Po-Pá 12-18h
Mo-Fr 12am-6pm
Legerova 888/10
Praha 2
120 00
ZásilkovnaPPLPPL
Nahoru